aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Jerozolima, panorama miasta

Jerozolima – największe miasto Izraela, najważniejsze miejsce religii chrześcijańskiej i judaizmu, jedno z trzech najważniejszych dla wyznawców islamu, założone w połowie trzeciego tysiąclecia p.n.e. Najważniejszym obiektem, ściśle związanym z historią miasta, była Świątynia Jerozolimska – Pierwsza, zbudowana przez króla Salomona w latach 966-959 p.n.e. i zburzona przez Nabuchodonozora II w 587 roku p.n.e., Druga wzniesiona w latach 520-515 p.n.e. i rozebrana przez Heroda Wielkiego ok. 20 roku p.n.e. i Trzecia, którą Herod wybudował na jej miejscu, a która przetrwała zaledwie 50 lat – do żydowskiego powstania w roku 70, kiedy to została rozebrana przez Rzymian. Pozostałością tej ostatniej jest tzw. Ściana Płaczu (mur zachodni), fragment świątynnego muru oporowego, święte miejsce współczesnego judaizmu.

W latach 660–691 na Wzgórzu Świątynnym powstały dwie święte budowle islamu: Kopuła na Skale (złota kopuła) oraz Meczet Al-Aksa. Pierwsza powstała w miejscu gdzie Abraham chciał ofiarować Bogu swego syna Izaaka, a Mahomet wstąpił do nieba. Meczet Al-Aksa, wybudowany obok, jest największą świątynią w kraju i może pomieścić 30 tys. wiernych.

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie, najważniejsza świątynia chrześcijańska, powstała w latach 326-335 z fundacji cesarza Konstantyna. Dwukrotnie zburzona (przez Persów w 614 r. i kalifa Al-Hakima na początku XI wieku), została odbudowana w pierwszej połowie XI wieku, a potem przez krzyżowców na początku wieku XII. Obecny wygląd w dużej mierze zawdzięcza rozbudowie i remontowi z początku XIX wieku, pod kierownictwem greckiego architekta Nikolaosa Komnenosa.

Jerusalem – the largest city in Israel, the most important place of the Christian religion and Judaism, one of the three most important for the followers of Islam, founded in the mid-third millennium BC. The most important object, closely related to the history of the city, was the First Jerusalem Temple, built by King Solomon in 966-959 BC. and destroyed by Nebuchadnezzar II in 587 BC, the Second one was built in 520-515 BC. and dismantled by Herod the Great around 20 BC. and the Third, which Herod built in its place, which lasted only 50 years – until the Jewish uprising in AD 70, when it was demolished by the Romans. The remnant of the latter is the so-called The Wailing Wall (Western wall), a fragment of the temple retaining wall, a holy place in modern Judaism.

In the years 660–691, two holy Islamic buildings were built on the Temple Mount: the Dome of the Rock (Golden dome) and the Al-Aqsa Mosque. The first one was created in the place where Abraham wanted to offer his son Isaac to God, and Muhammad ascended to heaven. The Al-Aqsa Mosque, built next to it, is the largest temple in the country and can accommodate 30,000 people. faithful.

The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the most important Christian temple, was founded in 326-335 by Emperor Constantine. Destroyed twice (by the Persians in 614 and by the caliph Al-Hakim in the early 11th century), it was rebuilt in the first half of the 11th century and then by the Crusaders in the early 12th century. Its current appearance is largely due to its expansion and renovation in the early 19th century, led by the Greek architect Nikolaos Komnenos.

Wyświetlanie wszystkich 22 wyników