aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Katedra ormiańska we Lwowie

Wybudowana przez Ormian w latach 1356–1363 na miejscu XII-wiecznej drewnianej świątyni, która spłonęła w 1353 roku. Rozbudowana po unii z Rzymem w 1630 roku, kiedy to powstała nawa główna, a wcześniejsza świątynia zaczęła pełnić rolę prezbiterium. Nawa została podniesiona w latach 1723–1731, kiedy też powstał przedsionek w wnętrze otrzymało barokowe wyposażenie. Na początku XX wieku nowym arcybiskupem lwowskim obrządku ormiańskiego został Józef Teofil Teodorowicz, który podjął decyzję o przebudowie i renowacji katedry „w duchu ormiańskim”. W wyniku prac, które z przerwami trwały do 1938 roku m.in. rozbudowano katedrę w kierunku zachodnim (według planów Franciszka Mączyńskiego), umieszczono w kopule mozaikę zaprojektowaną przez Józefa Mehoffera, a na ścianach powstały malowidła Jana Henryka Rosena (1925-1929). Po II wojnie światowej katedra pełniła rolę magazynów Lwowskiej Galerii Obrazów. Na początku XXI wieku świątynia została przekazana diecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Od 2006 roku w katedrze rozpoczęły się prace konserwatorskie, które w znacznej części finansowane są przez polskie ministerstwo kultury.

Armenian Cathedral of Lviv. Built by the Armenians between 1356 and 1363 on the site of a 12th-century wooden temple that burned down in 1353. Expanded after the union with Rome in 1630, when the main nave was built and the earlier temple began to serve as a chancel. The nave was raised in the years 1723–1731, when the vestibule was built, and the interior received baroque furnishings. At the beginning of the 20th century, Józef Teofil Teodorowicz became the new Archbishop of Lviv of the Armenian rite, who decided to rebuild and renovate the cathedral „in the Armenian spirit”. As a result of works that lasted with interruptions until 1938, among others: the cathedral was expanded towards the west (according to Franciszek Mączyński’s plans), a mosaic designed by Józef Mehoffer was placed in the dome, and paintings by Jan Henryk Rosen (1925-1929) were painted on the walls. After World War II, the cathedral served as warehouses for the Lviv National Art Gallery. At the beginning of the 21st century, the temple was handed over to the diocese of the Armenian Apostolic Church. Conservation works began in the cathedral in 2006, largely financed by the polish ministry of culture.

 

Wyświetlanie 121–150 z 171 wyników